SWOT Analizi

SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü (Strengths; S) ve zayıf (Weaknesses; W) yönlerini ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Oppurtunities; O) ve tehditleri (Threats; T) belirlemekte kullanılan yaygın bir tekniktir.

SWOT, iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirme amacı ile kullanılır.

 

Güçlü Yanlarımız (Strengths)
S-1 Sağlık alanında tematik üniversitenin bir parçası olan Eczacılık Fakültesi olmak
S-2 Eğitim müfredatına konulan derslerin mesleki güncel bilgileri kapsayacak şekilde aktarılmasında, ders içeriklerinin Eczacılık Çekirdek Eğitim Programına (ECZ-ÇEP) uygun olarak hazırlanması
S-3 ÖSYM tarafından yapılan lisans yerleştirme sınavlarına göre Türkiye çapında tercih edilebilirlik düzeyinin yüksek olması ve bu sebeple belirlenen kontenjanların yüzde yüz dolması
S-4 Eğitim-öğretimin Bologna Süreci’ne uygun olarak yapılması
S-5 Akademik kadrosunun yeniliklere açık, girişimci, genç ve kalite odaklı eğitim anlayışına sahip olması
S-6 Eczacı adaylarına girişimcilik ve patentli ürün geliştirme konusunda yön gösterecek

akademik vizyona sahip olması

S-7 Fakültemiz Afyonkarahisar bölgesinin zengin bitki florasını bilimsel olarak araştırılması ve bilimsel tanıtım potansiyeline katkı sağlayacak akademik kadrosu ile bitki herbaryumunu oluşturması
S-8 Bitkisel dorg ve bitkisel ilaç üretim konusunda istekli olması ve bu alanda alt yapı

donanımının sağlanmasına imkân oluşturmak üzere faaliyetlerde bulunması

S-9 Merkez kampüs içerisine ilaç Ar-Ge Merkezi’nin kurulacak olması ve öğrencilerimizin bu merkezde staj ve istihdam olanağına sahip olma potansiyellerinin olması
S-10 Üniversite bünyesinde Erasmus, Farabi, Mevlana gibi değişim programları ile öğrenci ve akademik personel değişiminin mümkün olması
S-11 Fakültemiz öğrenci toplulukları düzenledikleri etkinlikler sosyo-kültürel açısından gelişime yön vermesi
Zayıf Yönlerimiz (Weaknesses)
Z-1 Fakültemiz yeni kurulan bir fakülte olmasına ve öğretim üyesi sayısının eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak sayıda olmasına rağmen, bu sayının araştırma faaliyetlerini istenilen düzeyde gerçekleştirmek için ve lisansüstü eğitim programları açmak için yeterli sayıda olmaması
Z-2 Fiziki alan/kapasite yetersizliği
Z-3 Araştırma görevlisi sayısının az olması ve her anabilim dalında yeterli sayıda araştırma görevlisi bulunmaması
Z-4 İdari personel sayısının ihtiyaç duyulandan çok az olması
Z-5 Fakültemiz eğitim-öğretim sürecinin Tıp Fakültesi bünyesinde devam etmesi ve fakülte bina inşaatının 2020 yılında tamamlanmış olmasına rağmen Covid-19 pandemisi nedeniyle henüz kendi binasına yerleşememiş olması
Z-6 Fakülte öğrencilerinin kampüs içerisinde yurt ve barınma ihtiyaçlarına cevap veren birimlerin olmaması
Z-7 Öğrenci kullanımına uygun sürekli açık (7/24) bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanenin bulunmaması
Z-8 Fakültemiz henüz yeni kurulan bir fakülte olduğu için ulusal ve uluslararası üniversiteler ile ikili anlaşmalar istenilen düzeyde olmaması
Fırsatlar (Oppurtunities)
O-1 Afyonkarahisar ilinin coğrafi konumu açısından ulaşım ağı üzerinde olması, Fakültenin Üniversite yerleşkesi içerisinde olması ve yerleşkenin şehir merkezine ulaşımın kolay olması.
O-2 Üniversitenin paydaşları ve diğer resmi kuruluşlar ile iş birliğinin sağlanabilmesi.
O-3 Eczacılık alanında ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim, değişim, proje ve araştırma olanaklarının fazla olması.
O-4 Fakültemizin son yıllarda öğretim elemanı sayısındaki artışın pozitif yönlü olarak ilerlemesi
Tehditler (Threats)
T-1 Fakülte bünyesinde bulunan alanlarda yetişmiş akademik personel bulmanın zor olması ve Ülkemizde Eczacılık alanlarında doktora eğitimli akademisyen eksikliği olması.
T-2 Bölümlerimizde yetersiz araştırma görevlisi kadrolarının bulunması.
T-3 Türkiye genelinde bulunan üniversitelerde Eczacılık fakültelerin giderek artmasından dolayı hızla artan öğrenci sayısı nedeniyle oluşan haksız rekabet ortamının olması
T-4 YKS’de tercih yapacak öğrencilere mesleki bilgi verilmesi hususunda rehberlik hizmetlerinin eksik olması
T-5 Afyonkarahisar ilinin yer aldığı bölgede bulunan çevre illerin gelişmişlik düzeyinin yüksek olması nedeniyle bu illerdeki Üniversitelerin tercih edilebilirliğinin yüksek olması.

 

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021

Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2022

Hızlı Erişim