Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yerleştirilen öğrencilere Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca kayıt duyurusu yapılır. Öğrenci kaydını isterse belirtilen kayıt tarihleri arasında e-devlet üzerinde ya da Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat evrakları ile kaydını yaptırabilir. e-Kayıt kesin kayıt niteliğindedir. Öğrencinin kesin kayıt tarihlerinde okula gelmesine, herhangi bir belge teslim etmesine gerek yoktur.

https://ogrenci.afsu.edu.tr/  (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)
https://ogrenci.afsu.edu.tr/is-akis-semalari/  (YKS Kayıt İşlemleri İş Akışı)
Akademik takvim, bir akademik yılda eğitim öğretim faaliyetlerinin tarihlerini belirten çizelgedir. Akademik takvimde kayıt yenileme, ders ekle-bırak, derslerin başlangıcı, ara sınav, derslerin bitişi, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavı gibi önem tarihler bulunmaktadır. Akademik takvime ait bilgilere, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web adresinden ulaşılmaktadır.

https://ogrenci.afsu.edu.tr/akademik-takvim/ (ÖİDB Akademik Takvim)
Ders kaydı, bir yarıyılda öğrencilerin zorunlu ve seçmeli dersleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden seçip onaylamalarından sonra akademik danışmanın onay vermesi ile tamamlanan süreçtir. Ders kayıtları Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi (https://kampuscas.afsu.edu.tr/) internet adresinden yapılmaktadır. Ders kayıt işlemleri okula gelmeden yapılabilmektedir.
Ders kayıtlarının akademik takvimde açıklanan tarih aralıklarında yapılması gerekir. Ders kaydının yapılmasından birinci derecede öğrenci sorumludur. Öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılında ortak ve zorunlu dersler dâhil olmak üzere bir yarıyılda 30 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Beş yıllık eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise 300 AKTS’dir. Üniversiteye ilk kayıt olduğu akademik yılın güz ve bahar yarıyılları dışında,

a)‒ GANO’su, 1,80-1,99 aralığında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 36 AKTS’ye;
b)‒ GANO’su 2,00-2,49 aralığında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 38 AKTS’ye;
c)‒ GANO’su 2,50 üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü 40 AKTS’ye kadar danışman onayıyla artırılabilir.

Ders kaydı yaparken öğrencilerin özellikle dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır;
• Ders kaydı, ilgili eğitim-öğretim yılına ait olan akademik takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci tarafından yapılmalıdır.
• Daha önce aldığı bir dersten başarısız ya da devamsız olduğu için alttan dersi olan öğrenciler, ders kaydında öncelikle bu dersi almak zorundadırlar. Alttan alınan dersin uygulamalı bir ders olması veya öğrencinin bu dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olması durumunda alttan alınan bu dersin öğrencinin o dönemindeki kayıt olduğu dersleri ile çakışmamasına özen göstermelidir.
İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir;
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ÖİDB’nin internet sayfasından elektronik ortamda ders seçimini yapar, danışmanının ders seçimini onaylaması ile kaydı yenilenir. Ders kaydını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde ders ekle-bırak günlerinde ders kaydı yaptırabilir. Kaydını belirlenen sürede yenilemeyen öğrenci o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili eğitim-öğretim yılı için ilan edilen akademik takvimde her yarıyıl (Güz ve Bahar) için belirtilen kayıt yenileme tarih aralıkları ilan edilmektedir. Fakültemiz öğrencileri ilan edilen kayıt tarihlerini takip ederek kayıt işlemlerini yapabilirler. Öğrenciler, her yarıyıl başında Senatonun belirleyeceği süreler içinde, Senatonun haklı ve geçerli nedenler konusundaki kararında belirtilen bir mazereti olmadığı sürece, katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmak ve ders kaydını yenilemek zorundadır. Herhangi birini eksik yapan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz ve o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 8. maddesine göre; öğrenciler, her yarıyıl başında Senatonun belirleyeceği süreler içinde, Senatonun haklı ve geçerli nedenler konusundaki kararında belirtilen bir mazereti olmadığı sürece, katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmak ve ders kaydını yenilemek zorundadır. Herhangi birini eksik yapan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz ve o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamaz. Birim Yönetim Kurul kararı ile mazereti geçerli görülen öğrencilerin kayıt yenilemesi geç olarak da yapılabilir; ancak mazeretli olduğu sürelerde öğrenci derslerden devamsız sayılır. Bu Yönetmeliğin 12'nci maddesinde belirtilen sınırları aşan mazeret durumunda öğrencinin kayıt yenilemesi yapılmaz. İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin her yıl ilan ettiği akademik takvime göre belirlenmiş süreler içerisinde, danışmanın uygun gördüğü ders(ler) eklenebilir (ders seçme) ya da eklenmiş olan ders(ler) bırakılabilir. Yarıyılda bir öğrenci, öncelikle daha önce almadığı ya da alıp başarısız olduğu dersleri almak şartıyla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9. Maddesinde belirtilmektedir. Buna göre;

• Yarıyılda bir öğrenci, öncelikle daha önce alıp başarısız olduğu dersleri almak şartıyla, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde tanımlanan GNO değeri 1.75’in altında ise en fazla 30 ECTS, 1.75 ve üzerinde ise en fazla 45 ECTS kredisi derse danışmanının/koordinatörünün onayı ile kayıt yaptırabilir.
• Kayıtlı olduğu bölüm/programda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken derslerin tümünden başarılı olan öğrenciler, GNO değeri 3.00 ve üzerinde olması durumunda, haftalık ders programının uygunluğuna göre, bir üst sınıftan danışmanının/koordinatörünün onayı ile en fazla 15 ECTS kredisi kadar ders alabilirler.

İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir;
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Akademik danışman; öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili bölüm başkanlığınca görevlendirilen öğretim elemanını ifade eder. Öğretim birimlerinde her öğrenci için kayıtlı olduğu bölüm başkanlığınca bir akademik danışman belirlenir. Öğrenciler, akademik danışmanlarının yardımı ve onayı ile izleyecekleri derslere kayıt yaptırırlar. Her dönem ders kayıt zamanı, akademik danışmanı öğrencinin seçmiş olduğu dersleri inceler, programı ile uygunluğunu kontrol eder ve onaylar.
E-KAMPÜS (Öğrenci İşleri Otomasyonu) sistemi üzerinden öğrenciler danışmanlarını görebilirler.  
Öğrencilerin askerlik erteleme işlemleri bölüme kayıt yaptırmasından sonra Öğrenci İşleri tarafından sistem üzerinden online olarak yapılmaktadır.
Fakültemize öğretim yılı başlangıcında yeni kayıt olan öğrencilerin öğrenci kimlik kartları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından herhangi bir başvuru alınmadan basılarak, Fakültemiz öğrenci işlerine gönderilir ve imza karşılığı öğrencilere teslim edilir.
Öğrencilerin öğrenci kimliklerini kaybetmesi durumunda Eczacılık Fakültesi internet sayfası formlar menüsünde bulunan "Genel Dilekçe" doldurarak Fakülte öğrenci işleri birimine başvurması gerekmektedir. Başvuru halinde tekrar kimlik basımı yapılarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan imza karşılığı teslim alınacaktır.
Öğrenci belgesini ıslak imzalı olarak talep eden öğrencilerin bizzat kendisi ya da vekalet verdiği kişi Fakülte Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları halinde, öğrenci belgesi aynı gün içerisinde kendilerine teslim edilir. Öğrenci belgesine E-Devlet uygulaması üzerinden de erişim sağlanabilmektedir. E-Devlet üzerinden çıkartılan belge için ayrıca ıslak imza yaptırmaya gerek yoktur.
Transkript (not döküm belgesi) belgesini ıslak imzalı olarak talep eden öğrencilerin bizzat kendisi ya da vekalet verdiği kişi Fakülte Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları halinde, transkript belgesi aynı gün içerisinde kendilerine teslim edilir. Transkript (not döküm belgesi) E-Devlet uygulaması üzerinden de erişim sağlanabilmektedir. E-Devlet üzerinden çıkartılan belge için ayrıca ıslak imza yaptırmaya gerek yoktur.
Öğrenci Bilgi Sistemi (E-Kampüs) şifresi unutulduğunda, Fakültemiz öğrenci işleri birimine başvurularak şifre değiştirme işlemleri yapılmaktadır.
Fakültemize ilişkin ders programları Fakültemiz web sitesinden "Duyurular" bölümünden öğrencilere ilan edilmektedir.
Fakültemize ilişkin sınav takvimi sınavlardan 15 gün önce Fakültemiz web sitesinden "Duyurular" bölümünden öğrencilere ilan edilmektedir.
24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile ilgili yönerge hükümlerine göre yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçiş başvuruları, Fakülte Yatay Geçiş Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri; öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi 2547 sayılı Kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde Fakülte Yatay Geçiş Komisyonu önerisiyle Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde-1 Uygulama İlkeleri  
Fakültemize kayıtlı öğrencilerin kayıt dondurma kriterlerine ilişkin esaslar; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği Beşinci Bölümde yer alan Kayıt Dondurma başlığı altında Madde 24'de belirtilmiştir. Buna göre;

• Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci, haklı ve geçerli nedenleri olması, bu mazeretini kanıtlaması ve Birim Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl kayıt dondurabilir.

• Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez ve her türlü öğrencilik hakları dondurulur.

• Kayıt dondurma, yarıyıl/yıl başlangıcından o yarıyıla/yıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsar. Kayıt dondurma başvurusu, kayıt yenileme döneminden önce ise katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz; dönem içerisinde ise ödenmiş olan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği

Kayıt Dondurma Dilekçesine Fakültemiz internet sayfası "Formlar" menüsünden ulaşılabilir.
Fakültemize kayıtlı öğrencilerin kayıt sildirme kriterlerine ilişkin esaslar; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği Beşinci Bölümde yer alan Kayıt Dondurma başlığı altında Madde 22'de belirtilmiştir. Buna göre; Aşağıdaki hallerde, Fakültemize kayıtlı öğrencinin kaydı silinerek ilişiği kesilir:

• Kayıt sildirmek üzere yazılı istekte bulunması,

• Ciddi sağlık sorunlarına bağlı olarak tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki öğretim yılını aşan öğrenciler hakkında, yeniden sağlık raporu alınmak ve BYK tarafından incelenmek koşuluyla, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine dair karar alınması,

• Açıköğretim Fakültesi hariç, ancak aynı anda örgün iki önlisans veya iki lisans programında kaydının olması,

• Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alması,

• Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması,

• Her eğitim-öğretim yılı sonunda; dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onay vermesi halinde.

İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği

Kayıt Sildirme Dilekçesine Fakültemiz internet sayfası "Formlar" menüsünden ulaşılabilir
Eczacılık Fakültesinin eğitim-öğretim programının süresi, her biri bir ders yılı olmak üzere beş yıl olup azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik hakkı devam eder.
İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Fakültemiz öğrencilerinin derslerden başarılı olma kriterlerine ilişkin esaslar; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Dördüncü Bölümde yer alan Not ortalamaları ve başarının belirlenmesi başlığı altında Madde 17'de belirtilmiştir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ders başarı puanı yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarının katkı oranlarına bağlı olarak yine 100 puan üzerinden hesaplanır. Öğrencinin bir dersten başarı notu dersi veren öğretim elemanı veya ilgili sınıf koordinatörü tarafından belirlenir ve harf notu olarak takdir edilir. Bu amaçla mutlak değerlendirme yöntemi kullanılır. İlgili yönetmeliğin 17. Maddesinde yer alan tabloda da belirtildiği üzere öğrencinin dersten başarılı sayılması için o dersin başarı notunun YT (Yeterli), CC (60) veya bunun üstünde olması gerekir. Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre hesaplanan YANO (yarıyıl not ortalaması) değeri 2.25 ve üzerinde olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları yarıyıl/yıl derslerinden başarılı sayılır ve bu durum DC+ ile gösterilir. Zorunlu veya seçmeli derslerin herhangi birinden DC, DD, FD, FF, YZ veya DZ notu alan öğrenci, bu dersi ilk verildiği yarıyılda tekrar almak zorundadır. İlgili mevzuata aşağıdaki link tıklanarak erişilebilir;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Zorunlu veya seçmeli derslerin herhangi birinden Başarı Notu; DC-Başarı Katsayısı 1.5- Yüzde Karşılığı 50-59 olan öğrenciler için; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Dördüncü Bölümde yer alan Not ortalamaları ve başarının belirlenmesi altında Madde 17-5'de belirtilmiştir. Buna göre öğrencinin yarıyıl/yıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) değeri 2.25 ve üzerinde olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları yarıyıl/yıl derslerinden başarılı sayılır ve bu durum DC+ ile gösterilir.

İlgili mevzuata aşağıdaki link tıklanarak erişilebilir;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Fakültemiz öğrencilerinin derslere devam zorunluluğu kriterlerine ilişkin esaslar; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 12'de belirtilmiştir. Buna göre;

• Senato tarafından belirlenen uzaktan eğitim sistemi ile okutulacak dersler hariç, derslere devam zorunludur. Devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

• Öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalara % 80’den az olmamak şartı ile devamları zorunludur. Bu şartlardan herhangi birini sağlamayan öğrenciler yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremezler.

• Bir derse kaydolup devam şartını yerine getiren; ancak başarılı olamayan öğrenciler teorik dersleri tekrar ederken devam şartı aranmaz. Hem uygulamalı dersleri hem de teorik ve uygulama kısmı bulunan dersleri tekrar ederken devam şartı aranıp aranmayacağına öğretim birimi kurulu karar verir. Öğretim birimi kurulu kararını eğitim-öğretim yılı başlamadan önce alır ve öğrenciye duyurur.

• Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrenciler BYK teklifi ve ÜYK kararıyla o süre içindeki derslerden ve sınavlardan izinli sayılabilir, derslere katılamadığı süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
  Fakültemiz öğrencilerinin üst dönemden ders alma koşulları kriterlerine ilişkin esaslar; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan danışmanlık ve kredi üst sınırları altında Madde 9'da belirtilmiştir. Buna göre; kayıtlı olduğu bölüm/programda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken derslerin tümünden başarılı olan öğrenciler, GANO değeri 3.00 ve üzerinde olması durumunda, haftalık ders programının uygunluğuna göre, bir üst sınıftan danışmanının/koordinatörünün onayı ile en fazla 15 ACTS kredisi kadar ders alabilirler.

İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System), akademik tanınmayı kolaylaştırmak için kullanılan bir akreditasyon sistemidir. Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiştir. Ders kredileri (ACTS Kredisi), Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak, birim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Krediler ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak hesaplanır.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Dördüncü Bölüm Not ortalaması başlığı altında Madde 18'de belirtilmiştir. Buna göre; her yarıyıl/yıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu yarıyıl/yıl ağırlıklı not ortalaması (GANO) ve genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin ACTS kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam ACTS kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir yarıyıl/yıl içinde alınan dersler için yapılırsa YANO, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa GANO elde edilir.

İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Dördüncü Bölüm Ortalama yükseltmek için ders tekrarı başlığı altında Madde 19'da belirtilmiştir. Buna göre; bir öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla öğrenim süresi boyunca daha önce başarmış olduğu derslerden en fazla 6 (altı) tanesini tekrar edebilir. Bu derslerden almış olduğu en son başarı notu geçerlidir.

İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Beşinci Bölümde yer alan Önceki öğrenimin tanınması ve intibak ilkeleri başlığı altında Madde 25'de belirtilmiştir. Buna göre;

• Daha önce yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olan ve ÖSYM tarafından Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin, önceki kurumlarından almış olduğu krediler Birim Yönetim Kurulu kararıyla sorumlu olduğu müfredattaki bazı yükümlülüklerin yerine sayılabilir.

• Müfredattaki bazı yükümlülüklerden muaf tutulan öğrencinin, muaf olduğu kredi toplamı göz önünde bulundurularak kaçıncı yarıyıldan başlaması gerektiği Birim Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci intibak ettiği yarıyıldan önceki yıllara ait bazı derslerden sorumlu tutulabilir.

• Öğrenci öğrenimine devam ederken müfredatın değişmesi durumunda, eski müfredattan henüz sorumlu olmadığı veya sorumlu olmasına rağmen başarılı olamadığı yükümlülüklerin yerine, yeni müfredatın hangi yükümlülüklerinden sorumlu tutulacağına öğretim birimi kurulu karar verir.

• Öğrencilerin ders intibakı ve muafiyet başvuruları, her yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Öğrencilerin ders intibakı ve muafiyet başvuruları, her yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Başvuru tarihleri AFSÜ Eczacılık Fakültesi internet sitesinde ilan edilir.

İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Dördüncü Bölümde yer alan Mazeret sınavları başlığı altında Madde 16'da belirtilmiştir. Buna göre;

• Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla ara sınavlara katılamayan ve sınav tarihinden itibaren on gün içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin kabulü halinde, öğrencinin katılamadığı ara sınavlar için BYK tarafından, yarıyıl sonu veya staj sonu sınavlarından önce belirlenecek bir günde, mazeret sınavı yapılır. Ancak, uzaktan eğitimi yapılan derslerden her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan 0 (sıfır) not almış kabul edilir.

• Yarıyıl sonu, staj sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz, ancak bildirdiği mazereti haklı görülen öğrencilerin sınav hakları saklı tutulur. Öğrenciler bu sınav hakkını o dersin açılmasını izleyen ilk yarıyıl sonu, staj sonu ve bütünleme sınavında kullanırlar.

İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Mazeret sınavı dilekçesine Eczacılık Fakültesi web sitesi "Formlar" menüsünden ulaşılabilir;
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Dördüncü Bölümde yer alan Sınavlara itiraz ve not düzeltme başlığı altında Madde 20'de belirtilmiştir. Buna göre;

• En az üç kişiden oluşan jüri veya sınav komisyonu önünde yapılan sınavlar hariç olmak üzere, sınavlara itiraz, öğretim birimi yönetimine, sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak (maddi hata dilekçesi), maddi hata yönünden yapılır. Sınav sonuçlarında maddi hataların düzeltilmesi dışında değişiklik yapılamaz. İtirazlar, dersi veren öğretim elemanınca incelenerek Birim Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

• Belirlenen süre dışında sınav sonuçlarına yapılan yazılı itirazlar, Dekanlık tarafından incelenir. Mazeretin geçerli görülmesi halinde itirazlar, dersi veren öğretim elemanının incelemesini müteakiben Birim Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Öğretim elemanının sınav sonuçlarını hatalı ilan etmesi ya da sistem kaynaklı hatalar nedeniyle yapılacak not değişikliği talepleri, Birim Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Maddi hata dilekçesi formuna Eczacılık Fakültesi web sitesi "Formlar" menüsünden ulaşılabilir.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Dördüncü Bölümde yer alan Sınav düzeni ve sonuçların duyurulması başlığı altında Madde 15'de belirtilmiştir. Buna göre; Sınavı yapan öğretim elemanı yedi iş günü içerisinde sınav sonuçlarını öğrenci işleri otomasyon sistemi vasıtası ile ilan eder. Öğrenciler sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak öğrenirler. Döneme ait tüm sınav evrakını dönem sonu sınavından sonra Dekanlığa teslim eder. Bu evraklar iki yıl süreyle saklanır.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 14. maddesine göre; Mezuniyeti için gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirip sadece devam şartını sağlamış olduğu tek dersi kalan son sınıf öğrencilerine, başvurmaları halinde, bir defaya mahsus olmak üzere Birim Yönetim Kurulu kararıyla tek ders sınavı açılabilir. Sınav, dönem sonu sınavlarını takip eden on beş gün içerisinde Birim Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte yapılır.
Üniversitemiz bünyesinde yaz okulu programı bulunmamaktadır.
Öğrencilerin uzaktan eğitim ile alması gereken derslerde yaralanacakları, canlı katılım ve offline katılım imkanı ile dersleri tekrar izleyebilecekleri, ödevleri yükleyebilecekleri interaktif online eğitim sistemidir.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kılavuz ve Videolar  
Erasmus hareketliliği ile öğrenciler, stajyerler, genç insanlar, gönüllüler, profesörler, eğitmenler, gençlik çalışanları ve öğretim kurumları ile sivil toplum örgütü çalışanlarına başka bir ülkede eğitim/öğrenim ve/veya profesyonel deneyim şansı sunar.
Başvuru sürecine aşağıdaki linkten ulaşılabilir;
https://uim.afsu.edu.tr/basvuru-sureci/


Okulun anlaşmalı olduğu ülkeler ve okullar?

Fakülte bölümlerinin anlaşmalı olduğu üniversite ve ülke bilgileri, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Merkezi'nin web sitesindeki “Anlaşmalar” kısmına tıklanarak öğrenilebilmektedir.
İlgili erişim linki aşağıda belirtilmiştir.
https://uim.afsu.edu.tr/anlasmalar/
Farabi Değişim Programı Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programını kapsamaktadır. Program kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler katılabilmektedir. Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik’in 9. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

• Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Farabi Değişim Programı Protokolü uyarınca başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar.

• Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

• Öğrencilerin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Yükseköğretim kurumlarının imzaladıkları protokolde mutabık kalınması şartıyla, öğrenci değişiminde ulusal kredilendirme sistemi yanında AKTS kredilendirme sistemi de esas alınabilir.

• İlgili bölüm sorumluları, öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında aldıkları veya alacakları dersler nedeniyle ortaya çıkabilecek ders tekrarlarının önlenmesi, değişim döneminde kendi kurumlarında alacakları derslerle gidecekleri kurumda alacakları derslerin eşleştirilmesi konuları ile öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir. Değişim Programı Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı önceden belirlenir. Denklikler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Değişim Programından yararlanan öğrencilerin başarılı oldukları dersler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders çizelgelerinde (transkript) yazılı olarak belirtilir.

İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 23. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

• Kayıtlı olduğu bölüm/program müfredatını başarıyla tamamlayan ve GNO değeri en az 2.00 olan öğrenciye, kayıtlı olduğu bölüme/programa göre önlisans veya lisans diploması düzenlenir.

• Lisans öğrenimine devam eden öğrencilerden kayıtlı olduğu programın müfredatının ilk dört yarıyılındaki alması gereken bütün dersleri başarıyla tamamlamış ve 2.00 GNO değerini sağlamış olanlara, kaydını sildirmesi şartıyla 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde önlisans diploması düzenlenir. Ancak bu şekilde alınan diplomalara meslek belirtilmeden ilgili bölümde iki yıllık yükseköğrenim gördüğüne ilişkin ibare yazılır. Bu öğrencilerin mezuniyet tarihi ilgili yönetim kurulu karar tarihi olarak belirlenir.

• Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınav haftasını takip eden ilk iş günüdür. Ancak, bu tarihe kadar mezuniyete tek dersi kalan, staj, bitirme ödevi/tezi ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrencilerin mezuniyet tarihi, tek ders sınavı veya bu çalışmaların tamamlandığı günü takip eden ilk iş günüdür. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise, o yarıyılın da katkı payını veya öğrenim ücretini öderler. Tek ders sınavında başarılı olan öğrenciden bir sonraki dönemin katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.

• Diplomasını kaybeden öğrenciye, üzerinde diploma bilgileri ve kaçıncı kez düzenlendiği bilgisi bulunan diplomanın ikinci nüshası düzenlenir.

• Öğrencilere mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu ve varsa akademik dereceleri gösteren öğrenci not durum belgesi ile diploma eki verilir.

• Programın öğrenim süresini aşmayan, disiplin cezası almamış, mezuniyet genel not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan mezunlara onur belgesi, 3.50 ile 4.00 arasında olan mezunlara ise üstün onur belgesi düzenlenir.

İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2023

Hızlı Erişim