Eğitim Öğretim Politikası ve PUKÖ Döngüsü

T.C.

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM POLİTİKASI

Sağlık temalı bir üniversitenin parçası olarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi; yaşam boyu öğrenmeye önem veren, evrensel etik ilke ve insani değerlere saygılı, disiplinler arası işbirliğini benimseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun sağlığını ve refahını yükseltmeyi hedefleyen, mesleki bilgi uygulamada kanıta dayalı bilimsel yaklaşımları kullanan, araştırmacı, girişimci, yenilikçi ve nitelikli eczacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda Fakültemizin  “Eğitim-Öğretim Politikası”, aşağıdaki hedef konu başlıklarını içermektedir:

  • Eğitim ve öğretim programlarını çağın gereksinimlerini dikkate alarak tasarlamak, uygulamak ve güncellemek,
  • Öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek,
  • Farklı eğitim- öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak bilginin kalıcılığını ve kolay öğrenilebilirliği artırmak,
  • Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili paydaşların görüşlerini değerlendirerek eğitim-öğretim programlarına eklemek,
  • Ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
  • Eğitim ve öğretimde teknoloji entegrasyon düzeylerini artırmak,
  • Öğrencilerimizin gelişimi ve eğitim-öğretim kalitesi için gerekli fiziksel, teknolojik, psikolojik ve sosyolojik ortam ve mekânlar oluşturma,
  • Örgün öğretimin yapılamadığı şartlarda gerçekleştirilecek olan uzaktan eğitimin çağa ve eğitim öğretime en uygun sistemlerle ve ortamlarda gerçekleştirilmesi,
  • Öğrencilerin sektörle ilişkilerinin sağlanabilmesi için meslek örgütleri ile her yıl en az iki kere buluşturulmalarının sağlanması,
  • Her yıl çeşitli alanlarda düzenli olarak spor müsabakalarının düzenlenmesinin sağlanması,

İlaç fabrikası ve hastane ortamında klinik eğitim imkânlarının bütün öğrencilere

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

* PLANLAMA *
Temel Kaynaklar: YÖK, Senato Kararları, Üniversite ve Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu Kararları, Yükseköğretim Kanunu, Lisans ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri, Öğrenci İşleri, Öğrenci Bilgi Sistemi, Bologna Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörlüğü
Eğitim Öğretim Süreciyle İlgili Analizler: Fiziki kaynaklar ve teknolojik altyapı, akademik ve idari personel memnuniyeti analizleri ile öğrenci memnuniyeti, mezunlar, dış paydaş analizi
Eğitim Öğretim Sürecinde SWOT Analizi, Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler, PUKÖ Çalışmaları
Süreçle İlgili Değerlendirme Anketleri: Öğrenci, Akademik ve İdari Personel, Ders Değerlendirme, Mezunlar, Dış Paydaş Anketleri
* UYGULAMA *
Süreç Performans Programı: Yurt içi ve yurt dışı eğitim protokolü çalışmaları, Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri, Öğrenci İşleri, Akademisyenler, Akademik Takvim, Ders Plan ve Programları, Sınav Plan ve Programları, Staj Yönergesi ve Staj Uygulamaları, Bologna Bilgi Paketi,
Süreçle İlgili Performans Hedefleri ile Faaliyetler
Sürecin Performans Göstergeleri ile Sorumlu Birimler: Tüm Akademik Birimler, Öğrenci İşleri, Personel, Bilgi İşlem, Kütüphane Dokümantasyon, Daire Başkanlıkları, UZEM
Süreçle İlgili Bütçe: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
* KONTROL *
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme: Rektör, Dekan, Bölüm Başkanı, Program Danışmanları, Öğrenci İşleri, Birim Kalite Sorumluları, Program Yeterlilikleri, Akademik Birim Faaliyet Raporları, İç ve Dış Paydaş Anketleri Değerlendirme
Raporlama: Akademik Faaliyet Raporu
* ÖNLEM *
İyileştirmeye Açık Alanlar ve Öneriler: Ders veya Öğretim Planı Değiştirme, Dersin öğretim elemanını değiştirme, bölüm başkanı, program danışmanı değiştirme, akademik danışman değiştirme, norm kadro kapsamında ve ihtiyaç dahilinde yeni öğretim elemanı talep etme, yeni bölüm veya program kurma, hizmet içi eğitim, akademik takvim, ders ve sınav programı, idari personel rotasyonu, staj ve öğrenci bilgi sistemi, kütüphane bilgi sistemi, burs talebi, ulaşılabilir engelsiz bir üniversite desteği, akademik gelişim ve kariyer planlama desteği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti, rektörlük iletişim merkezi, 7/24 uzaktan eğitim destek hizmeti, sağlık desteği, etkinlik destek talepleri, proje destek hizmetleri, kütüphane destek hizmetleri, sportif faaliyetlere yönelik birimin ve üniversitemizin imkanları dahilinde gerçekleştirilen hizmetler vb. 

İlgili Birimler: Kurum Yönetimi (Rektörlük ve Dekanlık), Genel Sekreterlik, Fakülte Sekreteri,  Akademik Danışman, Bölüm Başkanı, Birim Öğrenci İşleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Engelsiz AFSÜ Birimi, Kurum ve Birim Kalite Koordinatörlükleri, AFSÜ Teknoloji Transfer Oifsi,  BAP Birimi,  UZEM ve Diğer Araştırma Merkezleri, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Kurum İç Denetim Birimi, Birim Kalite Komisyonları, AFSÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

 

 

 

 

 

Gerçekleştirme: Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Rektörlük, Fakülte Dekanlığı Yönetim Kurulu ve/veya Fakülte Kurul Kararları

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023

Hızlı Erişim

Skip to content