Bologna Bilgilendirme

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Bologna Bilgi Paketi

Eczacılık Fakültesi Eğitim Profili

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bakanlar Kurulu’nun 25/07/2012 tarihli 2012/3527 sayılı kararnamesi ve 28405 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde açılmıştır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 18/05/2018 tarihinde kurulması ile Eczacılık Fakültesi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültemiz ilk kez 2019-2020 akademik döneminde merkezi yerleştirme sınav sonuçlarına göre öğrenci alımı yapmıştır.
Fakültemiz, Eczacılık Mesleğinin her alanında görev alacak (serbest eczane, hastane, sanayi, Ar-Ge merkezleri, analiz sektörü), mesleki yetkinliğe sahip ve mesleğin gelişimine katkı sağlayacak eczacılar yetiştirmeyi hedeflenmektedir.
Fakültemizde eğitim dili Türkçe’dir. İngilizce hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Öğrencilere Mesleki İngilizce eğitimi ve seçmeli olarak Almanca eğitimi de verilmektedir. Eğitim müfredatı teorik dersler, laboratuvar uygulama dersleri ve stajlardan oluşmaktadır. Fakültemizde 2 Profesör, 5 Doçent, 10 Doktor Öğretim Üyesi, 8 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır.

Fakültemiz eğitim süresi beş (5) yıldır. Öğrencilerimiz beşinci sınıfı, Aday Eczacılık (İntörnlük) Dönemi olarak tamamlar. Aday Eczacılık Dönemi Tıp Fakültesi Klinik Eğitimi Stajları, Fabrika Stajları, Ar-Ge Stajları ve Eczane Stajı vb. stajlardan oluşmaktadır. Aday Eczacılık Dönemi’nde danışman öğretim üyeleri ile araştırma projelerinin tamamlanması gerekmektedir.

Fakültemiz bünyesinde öğrencilerin aktif olarak yer aldığı Eczacılık Kulübü bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca üniversite bünyesinde bulunan Resim Topluluğu ve Müzik Topluluğu’na aktif olarak destek vermektedir.

 

Öğrenci Kabul Koşulları

Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin programa başlayabilmeleri için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi’nde yer alan genel kabul kriterleri geçerlidir.

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Eşdeğer eğitim yapan fakültelerden yatay geçiş işlemlerinde 24/04/2010 tarih, 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” hükümleri uygulanır. Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, önceki öğrenmelerin tanınması konusunda daha önce öğrenim görülen yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Kurumundan aldıkları belgeler ile birlikte kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk hafta içinde dilekçeyle fakültemize başvurmaları durumunda, kredi ve not transfer talepleri, komisyon görüşleri doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulu tarafından muaf olacağı dersler karara bağlanır.

 

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES ve YÖK tarafından tanınan yabancı dil sınavlarından (YÖKDİL, YDS, TOEFL, ILTS vb.) geçerli not almaları koşulu ile kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim görebilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Eczacılık Fakültesi lisans programında, ara sınav (vize), ödev, araştırma projesi, uygulama ve yarıyıl sonu sınavı gibi çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Her ders için, her yarıyılda en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu/ yılsonu sınavı yapılmaktadır. Değerlendirmede, çoktan seçmeli sınav, klasik yazılı sınav, sözlü/uygulama sınav, ödev ders sunumları ve proje sunumları gibi yöntemler kullanılabilmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda yer alan tabloda belirtilmektedir. Dönem sonu başarı notları başarı değerlendirme kriterleri ile birlikte ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci not sistemine girilmektedir. Bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci, o yarıyıl/yıl (DC) notu aldığı derslerden de başarılı sayılır. Sınavlar ve notlandırma “Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”ne uygun olarak yapılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders İçerikleri”nde ayrıntılı bir şeklinde açıklanmıştır.

Başarı Notu Not Aralığı Kat Sayı
AA 90-100 4,00
BA 85-89 3,50
BB 75-84 3,00
CB 70-74 2,50
CC 60-69 2,00
DC 50-59 1.50
DD 40-49 1.00
FD 30-39 0.50
FF 29 ve altı 0,00

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin Eczacılık Fakültesi lisans programından mezun olabilmesi için müfredatta gösterilen tüm dersleri, stajları ve araştırma projeleri vb. başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Bir öğrencinin mezun sayılabilmesi için asgari 300 AKTS (ECTS) kredisini tamamlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

İstihdam Olanakları

Beş yıllık eğitim sürecini başarı ile tamamlayan öğrenciler “Eczacı” unvanı ile mezun olur.  Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan eczacılar, serbest eczacı olabildikleri gibi klinik eczacı olarak da görev yapabilirler. İlaç ve kozmetik sanayi sektöründe, Ar-Ge tesislerinde ve ilaç depolarında çalışabilirler. Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri ya da özel hastanelerin eczanelerinde çalışabilirler. Ayrıca, üniversitelerde akademik alanda yetişmek üzere çalışma olanaklarına sahiptirler.
Fakültemiz henüz mezun vermemiştir. İlk mezunlar 2023-2024 tarihinde verilecektir. İlk mezunlar verildikten sonra mezunlar derneği kurulacaktır. Mezun olan tüm öğrencilerimiz bu derneğe üye olabileceklerdir.

 

Program Yeterlilikleri

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Eczacılık Lisans Diploması Yeterlilik Kodu: TR00310817

URL: 26/02/2020 erişim tarihi

http://www.tyc.gov.tr/yeterlilik/eczacilik-lisans-diplomasi-TR00310817.html

Programın öğrenme kazanımları aşağıda verilmiştir.

PY1. Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahiptir ve edindiği bilgiyi düzenli günceller.

PY2. Bilgilerini bilimsel bakış açısıyla temellendirir ve ifade eder.

PY3. Doğal ve sentetik ilaç hammaddelerinin ve farmasötik ürünlerin, tasarımından üretimine ve tüketimine kadar olan süreçte fiziksel, kimyasal ve biyolojik anlamda, bilimsel ve teknolojik bilgilere sahiptir.

PY4. Doğal ve sentetik farmasötik ürünler ile tıbbı cihaz ve gıda desteklerinin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizlerini ve aktivite kontrollerini yapar.

PY5. Farmasötik üründe AR-GE, kalite kontrol, ruhsatlandırma, iyi laboratuar uygulamaları (GLP) ve iyi imalat kurallarını (GMP) uygular.

PY6. Farmasötik ürünlerin tedavi edici etkilerini tanır ve ilaçla tedavide ilacın farmakogenetik, farmakokinetik, farmakodinamik özellikleri doğrultusunda kullanımına ve stabilitesine ilişkin sorunları çözer.

PY7. Serbest eczane, hastane eczanesi, ilaç depoları ve ilaç fabrikalarında tedarik, stok takibi, muhasebe, finans, pazarlama, üretim ve insan kaynaklarının yönetimine uygular.

PY8. Eczacılık alanındaki güncel bilimsel bilgiye ulaşma, literatürü izleme, bunu yorumlama ve uygulayabilme becerisine sahiptir.

PY9. Yeni sahip olduğu bilgileri ve edindiği becerileri eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

PY10. Etkili iletişim becerisine sahiptir.

PY11. Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkındaki bilgileri yorumlar.

PY12. Etik değerlerin ve etik ilkelerinin, mesleğin gelişimi için önemini bilir.

PY13. Eczacılık hizmetlerinde mesleki mevzuatı bilir ve ona uygun davranır.

PY14. İşbirliğine açık, mesleğin temel değerleriyle donanmış, iletişim becerisine sahiptir.

PY15. İlaç etkileşimleri, ilaç ve ilaç dışı ürünlerle ilgili oluşan sorunları çözmek üzere, araştırmalara ve kanıtlara dayalı öneriler sunar.

 

Güncelleme Tarihi: 6 Mart 2023

Hızlı Erişim