Araştırma Politikası ve PUKÖ Döngüsü

T.C.
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA POLİTİKASI, HEDEFLERİ VE STRATEJİSİ

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi misyonu ve vizyonu çerçevesinde araştırmacıların desteklenmesi suretiyle Ar-Ge kültürünün geliştirilmesi politikası benimsenmektedir. Eczacılık Fakültesi araştırma alanındaki stratejik amacına ulaşmak için aşağıdaki hedefleri belirlemiştir:

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun sağlığını ve refahını yükseltmeyi hedefleyen, nitelikli araştırma faaliyetleri yürütmek,
 • Öncelikli araştırma alanlarını ve konularını belirlemek,
 • Akademik personelimizin ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanan makale ve yayın sayısını arttırmak,
 • Ulusal ve uluslararası desteklenen proje sayısını arttırmak,
 • Araştırmacıların ihtiyaç duyduğu araştırma merkezi ve laboratuvarların alt yapılarını desteklemek ve iyileştirmek,
 • Disiplinler arası araştırma faaliyetlerini teşvik etmek,
 • Her öğretim elemanın çalışma alanıyla doğrudan ilgili uluslararası alanda bilinen, sürekliliği olan, bildirileri hakem incelemesinden geçen, geniş katılımlı Dünya ve Avrupa kongrelerinde yılda bir “poster/sözlü” bildiri sunması ve bu şekilde uluslararası endeksler tarafından taranan, etki faktörü yüksek dergilerdeki yayın ve atıf sayısını arttırmak,
 • Her anabilim dalının en az beş yılda bir ulusal ya da uluslararası kongre / sempozyum / çalıştay vb. düzenlemesinin sağlanması,
 • Her öğretim üyesi/görevlisinin iki yılda en az bir kez projelerde (TÜBİTAK, BAP, Avrupa Birliği vd.) yardımcı araştırmacı ya da yürütücü olarak yer almasının sağlanması.
 • Araştırma projelerinden üretilen yayın, ürün, patent ve faydalı model gibi katma değeri yüksek çıktıların sayısını arttırmak,
 • İnsan kaynağının gelişimi ve iyileştirilmesi adına ulusal ve uluslararası araştırma grupları içerisinde yer almak ve işbirliği politikalarını arttırmak,
 • Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini geliştirecek ortak platformlar oluşturmak,
 • Araştırmacıların ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer, konferans, webinar gibi bilimsel toplantılara katılımlarını desteklemek,
 • Katma-değeri yüksek bilimsel araştırmaları teşvik etmek,
 • Öğrencilerin araştırma ve geliştirme projeleri içerisinde yer almasını teşvik etmek,
 • Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer kamu ve özel sektör kurumları ile iş birliği yapmak.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

* PLANLAMA *
Temel Kaynaklar: Yükseköğretim Kanunu, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Kalkınma Planları, Araştırma Stratejileri, Stratejik Performans, YÖK öncelikli alanlar, teşvikler, misyon farklılaşması
Araştırma Geliştirme Süreciyle İlgili Analizler: İnsan kaynakları, fiziki kaynaklar ve teknolojik altyapı, akademik personel ve öğrenci memnuniyeti analizleri ile dış Paydaş Analizi
Araştırma Geliştirme Sürecinde: SWOT Analizi Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler
Süreçle İlgili Değerlendirme Anketleri: Öğrenci, Akademik Personel, Dış Paydaş Memnuniyeti Anketleri
* UYGULAMA *
Süreç Performans Programı: Bilimsel Araştırma Geliştirme Plan ve Programları, BAP, AFSU TTO
Süreçle İlgili Performans Hedefleri ile Faaliyetler Topluma Hizmet, Bilimsel Projeler, Öğrenci Kariyer ve Yönetici Geliştirme
Sürecin  Performans  Göstergeleri  ile  Sorumlu  Birimler:  Tüm  Akademik  Birimler,  Enstitüler,  Kütüphane Dokümantasyon, Daire Başkanlığı, BAP Koordinasyon Birimi,
Süreçle İlgili Bütçe: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
* KONTROL *
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme: Rektörlük, Dekanlık, AFSÜ TTO, BAP, Enstitüler, Sağlık Kültür Daire Başkanlığı, Basın Yayın Halkla İlişkiler
Raporlama: Sosyal Sorumluluk Proje Raporları, Bilimsel Araştırma Proje Raporları, Bilimsel Yayınlar, Bilimsel Çalışma Üniversite Sanayi İş birliği
* ÖNLEM *
İyileştirmeye Açık Alanlar ve Öneriler
Gerçekleştirme: Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Kararları, AFSÜ TTO, BAP, Ar-Ge Kaynaklarının İyileştirilmesi, Üniversite sanayi işbirliği, anlaşmalar

 

 

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023

Hızlı Erişim

Skip to content