Amaç ve Hedefler

Amaç 1. Fakültenin eğitim ve öğretim kalitesini geliştirmek.
Hedef 1.1 Öğretim elemanlarının eğitim öğretim teknikleri konusunda donanımlarını
arttırmak için eğitici eğitimi almalarının sağlanması.
Hedef 1.2 Fakültenin öğretim elemanı sayısının artırılması,
Hedef 1.3 Öğrencilerin ulusal ve uluslararası değiĢim programlarına katılımlarının
sağlanması.
Hedef 1.4 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi,
Hedef 1.5 Uluslararası değişim programına katılan öğretim elemanı sayısını artırılması,
Hedef 1.6 Öğrenci memnuniyet oranının arttırmak.

Amaç 2. Araştırma kapasitesini geliştirmek ve bilimsel verimliliği artırmak
Hedef 2.1 Fakültemizin yürüttüğü araĢtırma projesi sayısının artırılması,
Hedef 2.2 Fakülte öğretim elemanlarının katıldığı ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik
sayısının artırılması,
Hedef 2.3 Uluslararası yayın sayısının artırılması.
Hedef 2.4 Uluslararası dizinlerde taranan yayınlara yapılan atıf sayısının artırılması
Hedef 2.5 Bilimsel Araştırmalar için gerekli olan fiziksel alt yapı ve teknolojik donanımı
geliştirmek
Hedef 2.6 Tüm öğretim elemanlarının uzmanlık alanlarında geliĢimlerini sürdürmek için
bilimsel programlara (kongre, kurs, çalıştay vb.) katılımlarının desteklenmesi

Amaç 3. İnsan kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak.
Hedef 3.1 Fakülte çalışanlarının memnuniyet oranlarının artırılması,
Hedef 3.2 Fakülte çalışanları arasındaki sosyal etkileşimin artırılması,

Amaç 4. Fiziki yapının iyileştirilmesi.
Hedef 4.1 Fakülte binasında mevcut derslik ve laboratuvar donanımlarının ihtiyaçlar
doğrultusunda geliştirilmesi,

Amaç 5. Finansal kaynakların geliştirilmesi.
Hedef 5.1 Eczacılık Fakültesinde döner sermaye işletmesi kurulması,
Hedef 5.2 Dış paydaşlardan finansal kaynaklar sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması,

Amaç 6. Fakültede örgütsel kültür ve toplumsallaşmanın sağlanması.
Hedef 6.1 Fakülteye özel günler (eczacılık günü, mezuniyet töreni, yeni gelenlere hoş geldin
çayı vb.) düzenlenmesi.

Amaç 7. Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezinin Kurulması.
Hedef 7.1 İlaç etken bileşiklerinin üretiminin sağlanması.

 

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023

Hızlı Erişim