Kurumsal Politikamız

 

MİSYONUMUZ

Sağlık temalı bir üniversitenin parçası olarak Eczacılık Fakültesi; yaşam boyu öğrenmeye önem veren, evrensel etik ilke ve insani değerlere saygılı, disiplinler arası işbirliğini benimseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun sağlığını ve refahını yükseltmeyi hedefleyen, mesleki bilgi uygulamada kanıta dayalı bilimsel yaklaşımları kullanan, araştırmacı, girişimci, yenilikçi ve nitelikli eczacılar yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak, sağlık hizmetleri ve araştırma-geliştirme konularında ulusal ve uluslararası düzeyde evrensel yetkinliğe sahip Eczacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eczacılığın temel iki hammaddesini oluşturan doğal ve sentetik kimyasal molekül ya da moleküller ile ekstrelerin geliştirilmesi ve klinik çalışmalarla desteklenmesi yanında yapay zekâ araştırmalarına olanak sağlayacak bilgi birikimi ile Türkiye’nin önde gelen ve çağdaş eğitim ve araştırma-geliştirme merkezi olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Afyonkarahisar şehrinde yer alan Afyon Alkaloidleri Fabrikası ile senkronize çalışarak, teknik eğitime önem veren staj olanakları sağlayacaktır.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin değerleri ise Atatürk ilkelerine ve devrimlerine bağlılık; bilimsellik, şeffaflık, dayanışma ve tüm süreçlerde temel etik değerlere bağlılık olacaktır. Alt yapısı ve bilimsel donanımıyla Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık alanlarında söz sahibi olarak, lokasyonu ve lojistik imkânları ile elde edeceği başarılarla ülkemizde referans Eczacılık Fakültesi olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Eczacılık Fakültemiz olarak benimsediğimiz ana hatlarıyla temel değerlerimiz;

 • Atatürk ilkelerine ve devrimlerine bağlılık;
 • Bilimsellik,
 • Şeffaflık,
 • Profesyonellik
 • Yaşam boyu öğrenme
 • Yenilikçilik
 • Etik bilinci
 • Dürüstlük

HEDEFLERİMİZ

 • Eğitim alanında;
 • Fakültemiz öğretim elemanları ve öğrenciler için Eczacılık alanında modern eğitim koşullarını sağlamak ve sürdürmek
 • Fakültemiz öğrencilerinin; bilimsel ders materyalleriyle içerikli, uygulama araç-gereç ve tam teşekkül alt yapı (Laboratuvarlar) destekli bir eğitim-öğretim ortamında, Eczacılık çekirdek eğitim programı ile uyumlu ve alanında yetkin uzman birer sağlık profesyoneli olmalarını sağlamak.
 • Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak sağlıkla ilgili sorunların çözümünde mesleği ile ilişkili rol ve sorumluluklarını yerine getirirken, kanıta dayalı bilimsel yaklaşımları kullanan, araştırmacı, girişimci, yenilikçi, bilime katkı sağlayan yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.
 • Sağlık temalı bir fakülte olarak Eczacılık alanında gelişmeyi destekleyecek lisans ve yüksek lisans programları ile güçlü, donanımlı sağlık profesyonelleri ve araştırmacılar yetiştirmeyi, bilim alanına katkı sunmak.
 • Araştırma alanında;
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun sağlığını ve refahını yükseltmeyi hedefleyen, nitelikli araştırma faaliyetleri yürütmek.
 • Ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanan makale ve yayın sayısını arttırmak
 • TÜBİTAK, KOSGEB, BAP ve Avrupa Birliği gibi kurumlar tarafından desteklenen proje sayısını arttırmak.
 • Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer kurumlar ve kuruluş alanları ile işbirliği yapmak.
 • Sağlık hizmeti alanında;
 • Toplumun sağlığı ve refahını geliştirmeyi hedefleyen, yenilikçi, yaratıcı, güvenilir, nitelikli sağlık profesyonelleri ile nitelikli ve etkili profesyonel sağlık hizmeti sunmak.
 • Mesleği ile ilgili edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık hizmeti vermek.

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ KALİTE POLİTİKASI

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Eczacılık Fakültesi misyon ve vizyonu doğrultusunda evrensel değerleri, akademik özerkliği, toplumla etkileşimi esas alan; akademik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı, süreç odaklı yönetimi ve gerekli standartları güvence altına almayı, tüm paydaşların katılımını ve memnuniyetini, sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilirliği ilke edinen bir sistemi temel almıştır.

Bu politika kapsamında fakültemizde;

 • Fakültemizin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyet alanlarında kalite güvence sisteminin işlerliğini sağlamak
 • Fakültemizin stratejik planı kapsamında süreçlerin etkinliğini artırarak kaliteyi sürekli iyileştirmek
 • Akademik ve idari alanlarda görev alan personelin görev tanımlarını belirlemek
 • Fakültemizin tüm faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerde iş tanımlarını tanımlamak
 • Fakültemiz iç ve dış paydaşlarının memnuniyet düzeyini ölçmek, değerlendirmek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek
 • Kalite yönetimi ile ilgili etkin ve verimli eğitimler düzenlemek
 • Kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla kurumda toplantılar ve etkinlikler düzenlemek
 • Stratejik Planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedeflerin gerçekleştirilme düzeyini ilgili birimlerle yıllık değerlendirmek ve önlemleri planlamak
 • Fakülte bünyesinde akademik ve idari personel sayısında niceliksel ve niteliksel artışın sağlanması ve personelin gelişimini sağlamak
 • Bilgi ve Teknoloji üretecek altyapıyı geliştirmek, ulusal ve uluslararası faaliyetlerinin nicelik ve niteliğini artırmak
 • Eğitim ve araştırma alanları ile idari alanların fiziki altyapısını güçlendirmek
 • Bilişim teknolojileri ile donatılmış kullanıcı odaklı çalışma alanları ve imkânları iyileştirilerek kütüphane hizmet kalitesini arttırmak